Par sertifikāciju un atestāciju

Par sertifikāciju

Sertifikācijas shēma

Pirms skursteņslaucītāju sertifikācijas Skursteņslaucītāju amata brālība kopīgi ar ekspertiem izstrādāja sertifikācijas kritērijus un eksāmena jautājumus, kurus 2009.gada 5.maijā apstiprināja Latvijas Skursteņslaucītāju amata brālības valdes sēdē.

Paralēli šim procesam, no ilggadējiem un profesionāliem skursteņslaucītāju amata meistariem, piesaistot profesijā strādājošos ekspertus tika izveidota personāla sertifikācijas komisija, kuru LAK 2009.gada 18 jūnija sēdē apstiprināja uz nākmajiem 3. sertifikācijas gadiem.

Latvijas Skursteņslaucītāju amata brālības kritēriji par skursteņslaucītāju prakses sertifikātu izsniegšanas kārtību Latvijas Republikā.

1. Sertficēšanas kārtība

Sertificēšanā var piedalīties tikai Skurseņslaucītāju amata brālības biedri.

Lai saņemtu sertifikātu skursteņslaucītāja amatā, pretendentam personāla sertifikācijas komisijai (LAK apstiprināta sertifikācijas komisija) jāiesniedz iesniegums un dokumenti:

 • par līdzšinējo darba praksi skursteņslaucītāja amatā un praktisko darbību nākamajā sertifikācijas periodā.
 • diploma kopija par pretendenta kvalifikāciju skursteņslaucītāja amatā.
 • pretendenta pases kopija.
 • atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.
 • maksājuma apliecinošs dokuments.

Personāla sertifikācijas komisija 30 dienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas organizē pretendenta zināšanu un spēju pārbaudi (testu) un novērtē viņa kompetences atbilstību sertifikācijai pieteiktajā skursteņslaucītāju profesijā.

Sertifikācija un eksāmens norit 2 daļās: Iepazīšanās ar pretendenta iesniegto dokumentāciju, 10 testa jautājumi pretendentam. Kopējais eksāmena norises ilgums ir 30-50 minūtes un tas ir sekmīgi nokārtots, ja pretendents ieguvis vismaz 3 pozitīvus vērtējumus jeb 14 punktus no 25 kopējiem eksāmenā iegūstamajiem punktiem.

Pēc sekmīgas sertifikācijas eksāmena nokārtošanas personāla serifikācijas komisija iesniedz LAK protokolu – lēmumu, par prakses sertifikāta piešķiršanas termiņiem un kompetenci veikt konkrētus darbus serifikāta darbības periodā.

2. Atteikums izsniegt sertifikātu.

Sertifikāta saņemšanas pretendentam sertifikātu var neizsniegt, atbilstoši motivējot atteikumu, ja:

 • pretendenta izglītība vai līdzšinējā darbība, kas atspoguļota iesniegtajā dokumentācijā, liecina par  nepietiekamu profesionālo kvalifikāciju attiecīgajā amatā;
 • ir pierādījumi, ka pretendents ir pārkāpis amata brālības ētikas kodeksu;

Atteikuma gadījumā pretendentam ir tiesības saņemt no personāla sertifikācijas komisijas rakstiskus norādījumus par to, kādas prasības ir jāizpilda, lai pretendents varētu atkārtoti iesniegt pieteikumu sertifikāta saņemšanai.

3. Sertifikāta pagarināšana

Sertifikāta pagarināšana ir ciklisks sertificēšanas process, kuru nodrošina sertifikāta turētāja nepārtraukta atbilstība kompetences prasībām.

Sertifikāta pagarināšana veicama sertifikāta spēkā esamības laikā, iesniedzot sertifikācijas komisijai paredzētos dokumentus, ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Sertifikācijas komisijai ir tiesības pagarināt sertifikāta derīguma termiņu, ja pēc tā beigām nav pagājis vairāk kā viens gads, un pārtraukumam ir attaisnojami iemesli.

Sertifikācijas komisijai ir tiesības nepagarināt sertifikāta derīguma termiņu , ja iepriekšējā sertifikācijas periodā saņemti pamatoti klientu iesniegumi par nekvalitatīvu darbu vai normatīvu pārkāpumiem.

4. Sertifikāta anulēšana.

Jautājumu par sertifikāta anulēšanu izlemj personāla sertifikācijas komisija, ja ir saņemts motivēts rakstisks iesniegums par skursteņslaucītāja darbības neatbilstību noteiktai profesionālajai kvalifikācijai, par profesionālo pārkāpumu izdarīšanu, par profesionālās ētikas kodeksa neievērošanu.

Jautājums par sertifikāta anulēšanu vai ierobežošanu jāizskata ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas. Komisija var pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu uz laiku, sertifikāta anulēšanu vai profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu kādā no sertifikātā minētajām jomām; sertifikāta turētājam par to paziņo rakstiski 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Pēc sertifikāta anulēšanas vai profesionālās kvalifikācijas neatzīšanas kādā jomā, sertifikāta turētājam ir tiesības iesniegt personāla sertifikācijas komisijai pieteikumu par sertifikāta atjaunošanu vai tā atsevišķas daļas atjaunošanu vispārējā kārtībā.

5. Sertifikācijas maksa.

Samaksu par sertifikāta pieteikuma izskatīšanu, par sertifikāta piešķiršanu, ikgadējo pagarināšanu vai atjaunošanu nosaka komisijas pieņemtie noteikumi, kuri tiek pārskatīti reizi gadā, atbilstoši ekonomiskai situācijai valstī, un apstiprināti Skursteņslaucītāju amata brālības pilnsapulcē.

Samaksa tiek aprēķināta ņemot vērā izdevumus:
 • LAK par sertifikāta sagatavošanu un iespiešanu;
 • par sertificēta skursteņslaucītāja spiedoga sagatavošanu;
 • par sertifikāta pieteikuma izskatīšanu,eksaminēšanu, un sertificēto skursteņslaucītāju reģistra uzturēšanu;
 • par personāla sertifikācijas komisijas lēmumu publicēšanu masu informācijas līdzekļos un reklāmas materiālos.

Par atestāciju

Skursteņslaucītāju - meistaru atestācijas programma.

1. Atestācijas komisijas sastāvs.

1.1.Komisijas sastāva locekļu kvalifikācija:

 • goda meistars
 • meistars (darba stāžs min.10 gadi)

1.2. Komisijas locekļu sastāvā jāietilpst vismaz 1(vienam) skursteņslaucītāju amata brālības valdes loceklim.

1.3. Nepieciešamo eksaminatoru skaits:

 • 5 (pieci)

2. Prasības pretendenta atestācijai.

2.1. Kvalifikācijas prasības:

 • vidējā vai vidējā tehniskā izglītība.

2.2. Darba pieredze:

 • 5 (pieci) gadi skursteņslaucītāja zeļļa (zeļļa+mācekļa) amatā, uzņēmumā, kuru vada vai pārrauga skursteņslaucītāja amata meistars.

2.3. Kvalifikācijas eksāmens.

 • darba pieredze 3 (trīs) mēnešus, veicot meistara pienākumus (darba plānošana, darbinieku organizēšana, instruēšana, darbs ar dokumentāciju.)
 • 3 (trīs) mēnešu periodā vadošais speciālists-skursteņslaucītāja amata meistars vēro un pilnveido meistara-kandidāta darbu, pēc kā sniedz rakstisku ziņojumu atestācijas komisijai, par pretendenta kvalifikāciju.
 • teorētisko jautājumu un terminu pārvaldīšana (pārrunu ceļā):
  • A: Dokumentācijas:
   • skursteņslaucītāja aktu
   • līgumu
   • pieņemšanas-nodošanas aktu
   • rēķinu
  • B: Jaunu dūmeņu izbūve (izmantojamie materiāli, sertifikācija)
  • C: CO,CO2,NOX normatīvi.
  • D: Orientēšanās un izpratne gāzes saimniecības izveidotajos projektos, materiālu atbilstības sertifikātos.
  • E: Dabīgās un motorizētās ventilācijas vienlaicīga darbība vienā, gazificētā telpā.(kafejnīcas, restorāni)
  • F: Gāzes apkures ierīču klasifikācija.
  • G: Darba drošības jautājumu organizēšana darba objektos.
  • H: Latvijas būvnormatīvu un EN prasību sabalansētība un pielietojums.
  • I: Deggāzu īpašības un sastāvs.

2.4. Par pretendentu nevar būt persona:

 • kura notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu
 • kura notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas noilguma, apžēlošanas vai amnestijas dēļ.
 • pret kuru krimināllieta par tīšu nozieguma izdarīšanu izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju.

3. Atestācijas kārtība.

3.1. Pirms atestācijas pretendents iemaksā vienreizēju samaksu par atestācijas darba organizēšanu un darba finansēšanas nodrošināšanu:

 • Iemaksas lielumu nosaka amata brālības valde reizi gadā.
 • Vienreizējā iemaksa netiek atmaksāta.

3.2. Pretendents iesniedz atestācijas komisijai šādus dokumentus:

 • Izglītības dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • Darba līguma kopija, kas apstiprina nepieciešamo darba pieredzi (uzrādot oriģinālu) vai izziņa no darba vietas;
 • Rekomendācija no darba vietas;
 • Vienu fotogrāfiju (35x45mm);
 • Prakses vadītāja – meistara ziņojums;

4. Vērtējums.

4.1. 5(piecu) ballu sistēma.

4.2. Minimālais komisijas pozitīvo vērtējumu skaits – 3 (trīs).

Skursteņslaucītāju - zeļļu atestācijas programma.

1. Atestācijas komisijas sastāvs.

1.1. Komisijas sastāva locekļu kvalifikācija:

 • goda meistars
 • meistars (darba stāžs min.10 gadi)

1.2. Komisijas locekļu sastāvā jāietilpst vismaz 1(vienam) skursteņslaucītāju amata brālības valdes loceklim.

1.3. Nepieciešamo eksaminatoru skaits:

 • 5 (pieci)

2. Prasības pretendenta atestācijai.

2.1. Darba pieredze:

 • 3 (trīs) gadi skursteņslaucītāja mācekļa(amatnieka) amatā, uzņēmumā, kuru vada vai pārrauga skursteņslaucītāja amata meistars.

2.2. Kvalifikācijas eksāmens.

 • skursteņslaucītāja amata mācekļa praktiskais darbs, veicot amata zeļļa pienākumus (patstāvīga darba organizēšana, instrumentu izvēle, darba drošības tehnika (darbam augstumos)).
 • 3 (trīs) mēnešu periodā vadošais speciālists-skursteņslaucītāja amata meistars vēro un pilnveido zeļļa-kandidāta darbu, pēc kā sniedz rakstisku ziņojumu atestācijas komisijai, par pretendenta kvalifikāciju.
 • teorētisko jautājumu un terminu pārvaldīšana (pārrunu ceļā)
  • A: Velkmes traucējumu novēršana
  • B: Dūmvada, pavarda, krāsns tīrīšana.
  • C: Pielietojamie materiāli dūmvadu, apkures ierīču izbūvē.
  • D: Dūmvada izvietojums attiecībā pret jumta plakni.
  • E: Jumtu segumi, to novērtēšana, veicot tiešos darba pienākumus
  • F: Dūmvada laukuma aprēķins
  • G: Skursteņslaucītāja instrumentu izvēle

3. Atestācijas kārtība.

3.1. Pirms atestācijas pretendents iemaksā vienreizēju samaksu par atestācijas darba organizēšanu un darba finansēšanas nodrošināšanu.

 • Iemaksas lielumu nosaka amata brālības valde reizi gadā.
 • Vienreizējā iemaksa netiek atmaksāta.

3.2. Pretendents iesniedz atestācijas komisijai šādus dokumentus:

 • Izglītības dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • Darba līguma kopija, kas apstiprina nepieciešamo darba pieredzi (uzrādot oriģinālu) vai izziņa no darba vietas;
 • Rekomendācija no darba vietas;
 • Vienu fotogrāfiju (35x45mm);
 • Prakses vadītāja – meistara ziņojums;

4. Vērtējums.

4.1. 5 (piecu) ballu sistēma.

4.2. Minimālais komisijas pozitīvo vērtējumu skaits – 3 (trīs).

Ārpuskārtas, profesijā strādājošo personu atestācija.

Personas, kuras skursteņslaucītāju profesijā ir strādājušas bez atbilstošas kvalifikācijas, un šobrīd ir spējīgas savu amata prasmi apliecināt nokārtojot teorētisko eksāmenu, Latvijas skursteņslaucītāju amata brālības izveidotai atestācijas komisijai, ir tiesīgas pretendēt uz amata zeļļa vai meistara kvalifikāciju.

Nepieciešamā dokumentācija:

 • darba praksi skursteņslaucītāju profesijā apliecinošs dokuments (darba grāmatiņa, darba līgums)
 • medicīniskā izziņa par veselības stāvokli un pielaidi darbam augstumos (ne vecāka par 6. mēnešiem)

Nepieciešamā dokumentācija:

 • Amata zeļļa pretendents – 3(trīs)gadi
 • Amata meistara pretendents – 5(pieci)gadi

Uz augstāk minētajām personām attiecas visas zeļļu un meistaru atestācijas programmās minētās prasības pretendenta atestācijai, izņemot darba pieredzi un praktisko eksāmenu.

Uz saīsinātu apmācību programmu var pretendēt skursteņslaucītāju profesijai brālīgās profesijas - podnieku amatā praktizējoši meistari vai zeļļi.

MEISTARU / ZEĻĻU SARAKSTS

noderīgas saites: